Algemene voorwaarden

Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van Monique van Zeijl fotografie. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan door of van Monique van Zeijl fotografie. Bij iedere aanbieding of offerte zullen door Monique van Zeijl fotografie de algemene voorwaarden worden meegezonden. Door acceptatie van een aanbieding, offerte en/of dienst, dan wel door ondertekening van de overeenkomst verklaart u tevens akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Aw: Auteurswet 1912
b. Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
c. Online training: een cursus die online te volgen via het internet op een computer, laptop of tablet.
d. Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
e. Opdrachtgever: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
f. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. TOEPASSING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een fotograaf en een opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. VERGOEDING

a. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de opdrachtgever gewenste gebruik van het werk.
b. Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de opdrachtgever te worden vergoed.

4. FACTURERING/BETALING

a. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
b. Indien de fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in a. bedoelde termijn heeft ontvangen, is de opdrachtgever de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
c. Indien de opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
d. Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de opdrachtgever enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet heeft voldaan.
e. Voor aanvang van de online cursussen van Monique van Zeijl fotografie is vooruitbetaling verschuldigd.
f. Indien u heeft gekozen voor gespreide betaling dan zal de betalingstermijn voor de eerstvolgende termijn 7 dagen zijn. U ontvangt hiervoor een factuur.

5. KLACHTEN

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de fotografische werken schriftelijk/per mail aan de fotograaf te worden medegedeeld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de opdrachtgever zou leiden.

6. DUUR EN BEËINDIGING

a. Fotograaf kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Monique van Zeijl fotografie gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.
b. Fotograaf kan de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde direct beëindigen. De bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden blijven hier onverminderd van kracht.
c. Zowel de fotograaf als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de opdrachtgever heeft de fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
d. Annulering/opzegging van een online training overeenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst en daarmee samenhangende toegang tot de training.
e. Bij annulering van deelname aan een online training is afnemer gerechtigd binnen 7 werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan de training. Het staat Monique van Zeijl fotografie vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.

7. LEVERING EN LEVERTIJD

a. Monique van Zeijl fotografie gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van inloggegevens (in geval van een online training), ofwel op de reeds gecommuniceerde datum waarop de online cursus van start gaat.
b. Mocht Monique van Zeijl fotografie onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Monique van Zeijl fotografie alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Monique van Zeijl fotografie een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
c. Verplaatsing van geplande één op één gesprekken in een programma is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van Monique van Zeijl fotografie. Melding dient 24 uur vooraf te worden ingediend via e-mail.
d. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings)verplichtingen van opdrachtgever.
e. Om tot een optimaal resultaat te komen van de online cursus is het van belang, niet alleen tijd te investeren in het doornemen van het online instructiemateriaal en het uitvoeren van de opdrachten, maar ook door actief aanwezig te zijn ten tijde van de online trainingswebinars.

8. OVERMACHT

a. Fotograaf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Monique van Zeijl fotografie als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
b. Fotograaf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van fotograaf niet mogelijk is te voldoen aan de levertijd.
c. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal fotograaf alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Monique van Zeijl fotografie geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door fotograaf tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

9. COPYRIGHT

a. Het auteursrecht op de fotografische werken en de workshops en online trainingen berust bij Monique van Zeijl fotografie.
b. Al het door Monique van Zeijl fotografie vervaardigde cursus materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van fotograaf niet worden gebruikt.
c. Het eigendom van door Monique van Zeijl fotografie verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij de fotograaf, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan de fotograaf hiervoor een vergoeding bedingen. In het geval dat de concepten en ontwerpen zijn ontstaan tijdens een training of cursus ligt het eigendomsrecht volledig bij de cursist.
d. Monique van Zeijl fotografie behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10. LICENTIE

a. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
b. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de fotograaf, hebben bedoeld.
c. Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel b. genoemde exploitatierecht.
d. Het is de opdrachtgever niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.
e. Tenzij anders overeengekomen, is de opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

11. INBREUK OP AUTEURSRECHT

a. Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
b. Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

12. NAAMSVERMELDING EN PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN

a. De naam van de fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
b. De opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
c. Voor iedere inbreuk op de aan de fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

13. AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTEN VAN DERDEN

a. De fotograaf is bevoegd deze overeenkomst aan te gaan en voornoemde licentie te verlenen.
b. De fotograaf is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf.
c. De aansprakelijkheid van fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
d. Indien derden jegens de fotograaf en/of opdrachtgever een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het werk, dan zullen de opdrachtgever en de fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

14. OVERIG

a. Monique van Zeijl fotografie zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan fotograaf.
b. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Fotograaf zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
c. Fotograaf is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
d. Cadeaubonnen zijn twee jaar geldig na aankoop en alleen in combinatie met het door de gever ingevulde factuurnummer. Na deze periode vervalt elke aanspraak op het saldo van de cadeaukaart.
e. Een cadeaubon mag ook ingewisseld worden voor een ander product naar keuze, eventueel met bijbetaling. Een eventuele restwaarde ervan is onder geen beding inwisselbaar voor geld.

15. RECHTS- EN FORUMKEUZE

a. Alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
b. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze algemene voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de fotograaf en de opdrachtgever, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

>